മലയാളിയും ട്രോളുകളും ചിരിപ്പടങ്ങളും തമ്മിലെന്ത്?

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലേക്കും ട്രോളുകളിലേക്കും മലയാളി എന്ന ജനവിഭാഗത്തെ സ്വാഭാവികമായി ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? മലയാളിയുടെ ട്രോൾ–മീം പ്രയോഗങ്ങൾ ചിരിപ്പടങ്ങളെ ഒരു ഖനി പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം? എസ്തപ്പാൻ “മീമുകൾ[…]

Read more