കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഗാര്‍ഹികപരമായ ചുമതലകളും

കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ സ്ഥിതിയും അവയിൽ ഗാര്‍ഹികപരമായ ചുമതലകളുടെ സ്വാധീനവും രാജേഷ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read more