ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിയന്ത്രണം നഷ്ടക്കച്ചവടമോ?

കുറഞ്ഞ ജനനിരക്ക് വികസനസൂചകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുമ്പോഴും, നിയമസഭാ-ലോക്സഭാ തലങ്ങളിലുള്ള ജനപ്രാധിനിത്യത്തിനു ഇതുമൂലം കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ജെ. രത്‌നകുമാർ പരിശോധിക്കുന്നു. ജെ. രത്നകുമാർ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും[…]

Read more

കേരളത്തില്‍ പ്രാദേശിക വികസന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍

കേരളത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ഡേറ്റാ സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ഉപയുക്തമല്ല. നിലവിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റാ സ്രോതസ്സുകളെയും പ്രാദേശിക വികസന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് അനിവാര്യമായ[…]

Read more

Forgotten Infrastructures: Re-imagining Thiruvananthapuram as a City of Streams and a City for Humans

How can we re-imagine urban planning to be non-disruptive, to promote environmental conservation and to preserve the humanity of our streets and walkways? Taking us through the undulating and thronging landscape of the city of Thiruvananthapuram, Thomas Oommen and Rajshree Rajmohan propose a solution that is both innovative and grounded in the realities of everyday life.

Read more
A standing woman in a red sari teaches rows of young uniformed children seated on the floor in a primary school classroom in India.

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം: ചില വേറിട്ട ചിന്തകള്‍

കേരളത്തിൽ ‘അനാദായകരമായ വിദ്യാലയങ്ങള്‍’ വർദ്ധിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? ജെ. രത്‌നകുമാറും സുജിത്കുമാറും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സങ്കീർണതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Read more

ജി.എസ്.ടി സെസ്സും നവ-കേരള നിര്‍മ്മാണവും

നവകേരള നിര്‍മ്മാണത്തിന് കേരളത്തിൽ ചുമത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജി.സ്.ടി. സെസ്സിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചു ഡോ. റെൽഫി പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read more

കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം: സമീപനവും ആസൂത്രണവും

കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണകുമാര്‍ സി.എസ്. കേരളത്തില്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 2.2 ശതമാനം ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷി[…]

Read more