ജി.എസ്.ടി സെസ്സും നവ-കേരള നിര്‍മ്മാണവും

നവകേരള നിര്‍മ്മാണത്തിന് കേരളത്തിൽ ചുമത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജി.സ്.ടി. സെസ്സിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചു ഡോ. റെൽഫി പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read more