പുസ്തകവായന : എം.ആർ രേണുകുമാറിന്റെ “അയ്യൻകാളി: ജീവിതവും ഇടപെടലുകളും”

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. വി   ദലിത് ചരിത്രരചനയും വായനയും കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ-രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അലയൊലികൾ തീർക്കുന്ന ഒരു   കാലഘട്ടത്തിലാണ് കവിയും കഥാകൃത്തുമായ എം.ആർ രേണുകുമാറിന്റെ “അയ്യൻകാളി: ജീവിതവും ഇടപെടലുകളും”[…]

Read more