കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഗാര്‍ഹികപരമായ ചുമതലകളും

കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ സ്ഥിതിയും അവയിൽ ഗാര്‍ഹികപരമായ ചുമതലകളുടെ സ്വാധീനവും രാജേഷ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read more

Translating Shakespeare in Kerala

Ever since his works began to be translated into Malayalam in the mid-nineteenth century, Shakespeare’s adaptations have appeared as books, plays, comics and films in Kerala. Thea Buckley writes about the history of Kerala’s engagement with Shakespearean literature.

Read more