കേരളത്തിലെ പൊതു ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ നവീനവൽക്കരണം

വിമൽ കുമാർ വി.   ഇന്ത്യയിലെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പൊതു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലേത്. ഗ്രന്ഥശാല നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പൊതു[…]

Read more