കേരളത്തില്‍ പ്രാദേശിക വികസന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍

കേരളത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ഡേറ്റാ സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ഉപയുക്തമല്ല. നിലവിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റാ സ്രോതസ്സുകളെയും പ്രാദേശിക വികസന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് അനിവാര്യമായ[…]

Read more