കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം: കേരളത്തിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്ത സാധ്യത വിശകലനം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ? കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ ഫഹദ് മർസൂഖ് പരിശോധിക്കുന്നു.

Read more