കേരളത്തിലെ പൊതു ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ നവീനവൽക്കരണം

വിമൽ കുമാർ വി.   ഇന്ത്യയിലെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പൊതു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലേത്. ഗ്രന്ഥശാല നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പൊതു[…]

Read more

തൊഴില്‍പ്പരീക്ഷകളും ഭാഷയും

ലിന്റോ ഫ്രാന്‍സീസ് ഏ.   ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപംകൊണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.  അത്യാവശ്യഘട്ടത്തില്‍ അറിവും ആശയങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ ഭാഷയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ  നടത്തിയ അതിജീവനശ്രമമാണ്  വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങളായും സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണശ്രമങ്ങളായും[…]

Read more

പുസ്തകവായന : എം.ആർ രേണുകുമാറിന്റെ “അയ്യൻകാളി: ജീവിതവും ഇടപെടലുകളും”

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. വി   ദലിത് ചരിത്രരചനയും വായനയും കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ-രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അലയൊലികൾ തീർക്കുന്ന ഒരു   കാലഘട്ടത്തിലാണ് കവിയും കഥാകൃത്തുമായ എം.ആർ രേണുകുമാറിന്റെ “അയ്യൻകാളി: ജീവിതവും ഇടപെടലുകളും”[…]

Read more