ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിയന്ത്രണം നഷ്ടക്കച്ചവടമോ?

കുറഞ്ഞ ജനനിരക്ക് വികസനസൂചകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുമ്പോഴും, നിയമസഭാ-ലോക്സഭാ തലങ്ങളിലുള്ള ജനപ്രാധിനിത്യത്തിനു ഇതുമൂലം കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ജെ. രത്‌നകുമാർ പരിശോധിക്കുന്നു. ജെ. രത്നകുമാർ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും[…]

Read more

മലയാളിയും ട്രോളുകളും ചിരിപ്പടങ്ങളും തമ്മിലെന്ത്?

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലേക്കും ട്രോളുകളിലേക്കും മലയാളി എന്ന ജനവിഭാഗത്തെ സ്വാഭാവികമായി ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? മലയാളിയുടെ ട്രോൾ–മീം പ്രയോഗങ്ങൾ ചിരിപ്പടങ്ങളെ ഒരു ഖനി പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം? എസ്തപ്പാൻ “മീമുകൾ[…]

Read more