കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും അവരുടെ ഗാര്‍ഹികപരമായ ചുമതലകളും

കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ സ്ഥിതിയും അവയിൽ ഗാര്‍ഹികപരമായ ചുമതലകളുടെ സ്വാധീനവും രാജേഷ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read more

തൊഴില്‍പ്പരീക്ഷകളും ഭാഷയും

ലിന്റോ ഫ്രാന്‍സീസ് ഏ.   ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപംകൊണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.  അത്യാവശ്യഘട്ടത്തില്‍ അറിവും ആശയങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ ഭാഷയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ  നടത്തിയ അതിജീവനശ്രമമാണ്  വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങളായും സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണശ്രമങ്ങളായും[…]

Read more