ജാതി ശ്രേണിയുടെ കാണാത്ത മുഖം: പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം – ഒരു ഐതിഹ്യ പഠനം

കീഴാള സമൂഹത്തിൻറെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഉയർച്ചയെയും, പ്രതിരോധത്തെയും, അവയ്ക്കു നേരെ നടന്ന അട്ടിമറികളെയും ഉത്തരകേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ തെയ്യമായി കണക്കാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ ഐതിഹ്യത്തിൻറെ   പശ്ചാത്തലത്തിൽ[…]

Read more
A woman in white, yelling with a fist raised in a blue background. She wears a blue band around her head saying, "Dalit women fight."

ജാതിയും ലിംഗവും ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ

കേരളത്തിൽ ദളിത് സ്ത്രീ സംവാദവും മുഖ്യധാരാ ഫെമിനിസവും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇന്നും നിലനിൽക്കെ, ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ചു രേഖാരാജ് എഴുതിയ ഈ ലേഖനം ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Read more