കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം: കേരളത്തിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്ത സാധ്യത വിശകലനം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ? കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ ഫഹദ് മർസൂഖ് പരിശോധിക്കുന്നു.

Read more
A section of a wall with a small picture of the famous "lady with a lamp" painting superimposed with a cutout of a modernly-dressed woman.

സുഖിക്കാന്‍ ഭയന്ന മലയാളി

ആധുനികമലയാളസാഹിത്യത്തിലെ സുഖവിരുദ്ധ-നിർമിതിയും പുതിയ സുഖങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങൾ യാക്കോബ് തോമസ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Read more

Forgotten Infrastructures: Re-imagining Thiruvananthapuram as a City of Streams and a City for Humans

How can we re-imagine urban planning to be non-disruptive, to promote environmental conservation and to preserve the humanity of our streets and walkways? Taking us through the undulating and thronging landscape of the city of Thiruvananthapuram, Thomas Oommen and Rajshree Rajmohan propose a solution that is both innovative and grounded in the realities of everyday life.

Read more