ജാതി ശ്രേണിയുടെ കാണാത്ത മുഖം: പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം – ഒരു ഐതിഹ്യ പഠനം

കീഴാള സമൂഹത്തിൻറെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഉയർച്ചയെയും, പ്രതിരോധത്തെയും, അവയ്ക്കു നേരെ നടന്ന അട്ടിമറികളെയും ഉത്തരകേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ തെയ്യമായി കണക്കാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ ഐതിഹ്യത്തിൻറെ   പശ്ചാത്തലത്തിൽ[…]

Read more
A woman in white, yelling with a fist raised in a blue background. She wears a blue band around her head saying, "Dalit women fight."

ജാതിയും ലിംഗവും ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ

കേരളത്തിൽ ദളിത് സ്ത്രീ സംവാദവും മുഖ്യധാരാ ഫെമിനിസവും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇന്നും നിലനിൽക്കെ, ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ചു രേഖാരാജ് എഴുതിയ ഈ ലേഖനം ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Read more

Archaeology in Kerala: A Critical Appraisal

The scope of archaeology in Kerala has remained limited, owing to persisting antiquarian attitude to archaeological remains, the conflation of archaeology with history, and the perception that Kerala lacks archaeological potential. Rachel Varghese revisits these assumptions, making a case for the possibilities that archaeology could offer for Kerala

Read more