കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം: സമീപനവും ആസൂത്രണവും

കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണകുമാര്‍ സി.എസ്. കേരളത്തില്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 2.2 ശതമാനം ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷി[…]

Read more

അഗസ്ത്യായനം

ശ്രീ സായിബാബു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യകൂട മലയെക്കുറിച്ചുള്ള യാത്രാനുഭവം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. സായിബാബു കേരളം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. പകുതിയിലേറെ ഭാഗവും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന[…]

Read more