കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം: കേരളത്തിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്ത സാധ്യത വിശകലനം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ? കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ ഫഹദ് മർസൂഖ് പരിശോധിക്കുന്നു.

Read more
A section of a wall with a small picture of the famous "lady with a lamp" painting superimposed with a cutout of a modernly-dressed woman.

സുഖിക്കാന്‍ ഭയന്ന മലയാളി

ആധുനികമലയാളസാഹിത്യത്തിലെ സുഖവിരുദ്ധ-നിർമിതിയും പുതിയ സുഖങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങൾ യാക്കോബ് തോമസ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Read more