ജി.എസ്.ടി സെസ്സും നവ-കേരള നിര്‍മ്മാണവും

നവകേരള നിര്‍മ്മാണത്തിന് കേരളത്തിൽ ചുമത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജി.സ്.ടി. സെസ്സിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചു ഡോ. റെൽഫി പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Read more

കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം: സമീപനവും ആസൂത്രണവും

കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണകുമാര്‍ സി.എസ്. കേരളത്തില്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 2.2 ശതമാനം ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷി[…]

Read more